Są takie zawody, gdzie pracownicy chętniej przechodzą na emeryturę. To emerytura wcześniejsza zwana pomostową. Dotyczy osób, które pracowały w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, a przez to uprzywilejowanych. Lista zawodów jest aneksem do ustawy o emeryturze pomostowej. Skorzystać z pomostówki mogą osoby pracujące w kopalniach, w hutnictwie, na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w energetyce, przy azbeście, w chłodniach, w niektórych działach kolejnictwa oraz w więziennictwie. Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia osoby uprawnionej, do możliwości skorzystania z pomostówki. Pracodawca jest bowiem upoważniony do przesyłania wszystkich dokumentów w imieniu pracownika do ZUS-u. Przejście na pomostówkę zapewnia minimum socjalne, pieniądze umożliwiające przeżycie. Zasiłek wynosi prawie 1000 zł. I jest systematycznie waloryzowany. Nie jest to bowiem pełna kwota emerytury. Jednak w zawodach, gdzie zdrowie jest mocno nadwerężane czasem jest to jedyna możliwość na doczekanie do emerytury. Jeśli pracownik nie jest pewien, czy przysługuje mu prawo do wcześniejszej emerytury, powinien ustalić to z pracodawcą. Pomostówka może być pobierana do momentu, aż osoba uprawniona osiągnie wiek uprawniony do przejścia na emeryturę, czyli 67 lat. Wtedy też otrzyma pełną kwotę emerytury. Osoby, które zakwalifikowały się do tak zwanej „pomostówki’, mogą dorabiać, ale w ściśle określonych granicach. Przede wszystkim nie mogą pracować w swoim dotychczasowym zawodzie, ani też współpracować z zakładem pracy, w którym byli ostatnio zatrudnieniu. Tak więc, jeśli ktoś przez wszystkie lata pracował w górnictwie, to żeby teraz cokolwiek zarobić musi się przekwalifikować. Nie jest to proste, natomiast wysokość świadczenia przedemerytalnego nie jest wysoka i czasem zmusza do szukania innych środków finansowych. Z uwagi na zdrowie wiele osób decyduje się na przejście na wcześniejszą emeryturę, nawet za cenę dużo niższego świadczenia finansowego. Miesięcznie można dodatkowo zarobić nie więcej, niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.